วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
" เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "
พันธกิจ
1.พัฒนาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ทำงานอย่างมืออาชีพ
4.พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ สามารถพึ่งตนเองได้
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้ไปสู่ เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชน ได้อย่างมีมาตรฐาน
6.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฬนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข