Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนเอกสาร 24 รายการ
     
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ชำนาญการ) และ (ชำนาญงาน)   2017-09-25 09:22:50 123
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่งวิชาการระดับปฏิบัติงาน และวิชาการระดับปฏิบัติการ ของข้าราชการท้องถิ่นจังหวัด   2017-02-08 14:53:37 110
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการท้องถิ่นจังหวัด   2017-02-08 14:52:51 43
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ ของข้าราชการท้องถิ่นจังหวัด   2017-02-08 14:52:11 77
หมายเลขโทรศัพท์ ภายในเครือข่าย จ.นครสวรรค์   2016-11-17 13:37:15 250
แบบสรุปผลการประเมินผลงานราชการประจำปี 2557   2014-04-04 15:48:02 598
รายชื่อตำแหน่งตามประราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง   2013-10-04 10:04:49 646
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์(เพิ่ม)   2013-04-19 10:32:42 989
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์   2013-04-19 10:31:23 777
หมายเลขโทรศัพท์ ภายในเครือข่าย จ.นครสวรรค์ 2556   2012-12-03 10:17:29 823
การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   2012-09-12 14:43:56 379
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555   2012-08-29 09:38:45 811
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ   2012-07-24 15:29:44 480
- แผนที่ตั้งสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   2012-07-24 15:27:11 289
- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ   2012-07-24 15:26:14 464
- ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   2012-07-24 15:23:20 345
-การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี   2012-07-24 15:22:19 482
-การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรจังหวัด ตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   2012-07-24 15:21:38 310
-การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง   2012-07-24 15:20:32 457
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต   2012-07-24 15:19:39 432
 
 

   หน้า 1 2