Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 452 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 41
18 ก.ย. 58
1058
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ITA
15 ก.ย. 58
451
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
9 ก.ย. 58
580
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
4 ก.ย. 58
421
  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
22 ก.ค. 58
1283
  คู่มือประชาชน การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
22 ก.ค. 58
1124
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 58
981
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
22 ก.ค. 58
989
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นแก่กรรม)
22 ก.ค. 58
1004
  คู่มือประชาชน การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 58
482
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 58
440
  ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์
20 ก.ค. 58
251
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
13 ก.ค. 58
2964
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
13 ก.ค. 58
2055
  แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ (ITA)
13 ก.ค. 58
1318
  (ITA)แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity
13 ก.ค. 58
881
  (ITA)คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
13 ก.ค. 58
636
  (ITA)แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity
13 ก.ค. 58
838
  (ITA)แบบสำรวจ Evidence-based integrity
13 ก.ค. 58
366
  (ITA)คู่มือ Evidence-Based
13 ก.ค. 58
347

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23