Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 448 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
22 ก.ค. 58
785
  คู่มือประชาชน การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
22 ก.ค. 58
589
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 58
550
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
22 ก.ค. 58
637
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นแก่กรรม)
22 ก.ค. 58
559
  คู่มือประชาชน การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 58
387
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
22 ก.ค. 58
342
  ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์
20 ก.ค. 58
178
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
13 ก.ค. 58
1598
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
13 ก.ค. 58
1277
  แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ (ITA)
13 ก.ค. 58
783
  (ITA)แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity
13 ก.ค. 58
639
  (ITA)คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
13 ก.ค. 58
525
  (ITA)แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity
13 ก.ค. 58
587
  (ITA)แบบสำรวจ Evidence-based integrity
13 ก.ค. 58
281
  (ITA)คู่มือ Evidence-Based
13 ก.ค. 58
260
  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
25 มิ.ย. 58
288
  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน
24 มิ.ย. 58
265
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี
27 พ.ค. 58
468
  ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของ สถ.ผ่านระบบออนไลน์
27 พ.ค. 58
383

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23