Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 466 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
5 ก.ค. 59
152
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
15 มิ.ย. 59
525
  การแต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 มิ.ย. 59
296
  ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
24 พ.ค. 59
285
  รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารปรุงสำเร็จ สมัครเข้าร่วมโครงการ "ร้านหนูณิชย์..พาชิม"
29 มี.ค. 59
710
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี
25 มี.ค. 59
965
  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชีประจำปี 2558
12 ก.พ. 59
1436
  การประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี
26 ม.ค. 59
1433
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต
23 ธ.ค. 58
2151
  คำกล่าวพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 Big Cleaning Day นครสวรรค์ เมืองสะอาดปราศจากขยะ
1 ธ.ค. 58
2255
  ดาวโหลดรูป Big Cleaning Day
25 พ.ย. 58
2088
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ"การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก (สมศ.)"
16 พ.ย. 58
1099
  รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"
10 พ.ย. 58
808
  ประชาสัมพันธ์"การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ"
20 ต.ค. 58
1123
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 41
18 ก.ย. 58
2035
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ITA
15 ก.ย. 58
2269
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
9 ก.ย. 58
1522
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
4 ก.ย. 58
1249
  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
22 ก.ค. 58
2174
  คู่มือประชาชน การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
22 ก.ค. 58
1804

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24