Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 516 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (รอบ 5)
5 พ.ย. 55
8772
  ยูนิลีเวอร์ส่งมอบ “บ้านอยู่สุขพระราชทาน” หลังแรกให้กับคนไทยต้นแบบในจังหวัดนครสวรรค์
5 พ.ย. 55
5896
  วัดคิรีวงศ์จัดงานตักบาตรเทโวยอดเขาดาวดึงส์ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา
5 พ.ย. 55
5643
  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นายชัยโรจน์ มีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
5 พ.ย. 55
5433
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "การแนะนำการบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในระดับชุมชน"
5 พ.ย. 55
4431
  คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
1 พ.ย. 55
4880
  การคัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาระบบทางเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
17 ต.ค. 55
5252
  การคัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามแบบวิถีประชาธิปไตยเพื่อสิทธิทางกฎหมายของประชาชน
17 ต.ค. 55
5496
  ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
17 ต.ค. 55
5435
  การคัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน อปพร.กับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ยามฉุกเฉิน
17 ต.ค. 55
5180
  ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
17 ต.ค. 55
4381
  ปรับปรุงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
16 ต.ค. 55
5139
  ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
15 ต.ค. 55
4567
  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัศดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของ สนง.สถจ.และของ อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ 2556
15 ต.ค. 55
4902
  ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
15 ต.ค. 55
4420
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 4
9 ต.ค. 55
6443
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555
5 ต.ค. 55
10368
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
5 ต.ค. 55
7220
  ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2556
2 ต.ค. 55
6784
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล การณีพิเศษ
1 ต.ค. 55
6174

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26