Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 412 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ให้มาชี้แจงการปรับปรุงแผยอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 มี.ค. 56
1747
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556
25 มี.ค. 56
1844
  ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง
11 มี.ค. 56
1187
  จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556
8 มี.ค. 56
1700
  แจ้งด่วน ก.อบต.(ก.กลาง)ต้องการขัอมูลด่วน จึงให้อบต.ที่เสนอขอประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
6 มี.ค. 56
2426
  บัญชีตำแหน่งว่างใน อปท.ที่เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่7
6 มี.ค. 56
3894
  ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556
6 มี.ค. 56
1240
  ให้ผู้ที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดนครสวรรค์แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 (รอบที่ 6)
6 มี.ค. 56
2413
  ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าเรียน
21 ก.พ. 56
1082
  การรับชมสารคดีสั้น ชุด "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"
14 ก.พ. 56
1293
  บัญชรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถีคืนคนดีสู่สังคม" วันที่ 19 ก.พ.56
8 ก.พ. 56
1589
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
6 ก.พ. 56
2121
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
6 ก.พ. 56
2442
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
31 ม.ค. 56
1830
  ประชาสัมพันธ์งานในอำนาจหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
9 ม.ค. 56
2971
  ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
7 ม.ค. 56
4765
  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
7 ม.ค. 56
4303
  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจปี 2555 เรื่อง "ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู้ประชาคมอาเซียน"
26 ธ.ค. 55
3298
  โครงการฝึกอบรมการตกแต่งรูปและอัพเดทเว็บไซต์
21 ธ.ค. 55
3021
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่และขนาดกลาง
17 ธ.ค. 55
3102

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21