Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 425 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 พ.ค. 56
1649
  เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8
23 พ.ค. 56
3418
  การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง (หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศด่วนภายในวันนี้ครับ)
20 พ.ค. 56
1703
  แจ้งด่วน ผู้ที่มีรายชื่อเรียกรายงานตัว รอบที่ 7 แล้วให้มารับหนังสือรายงานตัว ในวันที่ 30 เม.ย. 56 ที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5
24 เม.ย. 56
4793
  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556
18 เม.ย. 56
1656
  ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15
18 เม.ย. 56
1651
  วิดีทัศน์ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัิติราชการ"
11 เม.ย. 56
1452
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
10 เม.ย. 56
1617
  โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-leaning
10 เม.ย. 56
1487
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ ทต.บรรพตพิสัย
10 เม.ย. 56
1570
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปากรสัญจร หลักสูตร "การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น"
9 เม.ย. 56
2055
  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เม.ย. 56
1867
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และขนาดกลาง
2 เม.ย. 56
1777
  ให้มาชี้แจงการปรับปรุงแผยอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 มี.ค. 56
2304
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556
25 มี.ค. 56
2391
  ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง
11 มี.ค. 56
1665
  จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556
8 มี.ค. 56
2232
  แจ้งด่วน ก.อบต.(ก.กลาง)ต้องการขัอมูลด่วน จึงให้อบต.ที่เสนอขอประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
6 มี.ค. 56
2967
  บัญชีตำแหน่งว่างใน อปท.ที่เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่7
6 มี.ค. 56
4477
  ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556
6 มี.ค. 56
1722

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22