Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 487 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ประชาสัมพันธ์การแข่งขันในรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
20 ก.พ. 57
2160
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2556
18 ก.พ. 57
1855
  ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
30 ม.ค. 57
2239
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
2235
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1989
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1890
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1907
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1805
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1719
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1719
  ประชุมชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 5 วันที่28-29-30 ม.ค.2557
24 ม.ค. 57
2043
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
2 ม.ค. 57
1953
  สัมมนา อนาคตท้องถิ่นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
20 ธ.ค. 56
2308
  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
17 ธ.ค. 56
2681
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2556
17 ธ.ค. 56
2056
  เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
16 ธ.ค. 56
2342
  เปลี่ยนสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในรุ่นที่1
16 ธ.ค. 56
2615
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิีมเติม)
25 พ.ย. 56
2783
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
25 พ.ย. 56
2629
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
20 พ.ย. 56
2160

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25