Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 419 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  วิดีทัศน์ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัิติราชการ"
11 เม.ย. 56
1372
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
10 เม.ย. 56
1538
  โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-leaning
10 เม.ย. 56
1394
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ ทต.บรรพตพิสัย
10 เม.ย. 56
1483
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปากรสัญจร หลักสูตร "การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น"
9 เม.ย. 56
1914
  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เม.ย. 56
1786
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และขนาดกลาง
2 เม.ย. 56
1687
  ให้มาชี้แจงการปรับปรุงแผยอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 มี.ค. 56
2191
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556
25 มี.ค. 56
2249
  ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง
11 มี.ค. 56
1561
  จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556
8 มี.ค. 56
2136
  แจ้งด่วน ก.อบต.(ก.กลาง)ต้องการขัอมูลด่วน จึงให้อบต.ที่เสนอขอประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
6 มี.ค. 56
2882
  บัญชีตำแหน่งว่างใน อปท.ที่เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่7
6 มี.ค. 56
4342
  ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2556
6 มี.ค. 56
1646
  ให้ผู้ที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดนครสวรรค์แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 (รอบที่ 6)
6 มี.ค. 56
2865
  ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าเรียน
21 ก.พ. 56
1469
  การรับชมสารคดีสั้น ชุด "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"
14 ก.พ. 56
1699
  บัญชรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถีคืนคนดีสู่สังคม" วันที่ 19 ก.พ.56
8 ก.พ. 56
1999
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
6 ก.พ. 56
2570
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
6 ก.พ. 56
3177

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21