Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 427 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
5 มิ.ย. 56
1448
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8
30 พ.ค. 56
3367
  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 พ.ค. 56
1711
  เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8
23 พ.ค. 56
3530
  การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง (หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศด่วนภายในวันนี้ครับ)
20 พ.ค. 56
1751
  แจ้งด่วน ผู้ที่มีรายชื่อเรียกรายงานตัว รอบที่ 7 แล้วให้มารับหนังสือรายงานตัว ในวันที่ 30 เม.ย. 56 ที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5
24 เม.ย. 56
4865
  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556
18 เม.ย. 56
1694
  ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15
18 เม.ย. 56
1697
  วิดีทัศน์ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัิติราชการ"
11 เม.ย. 56
1496
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
10 เม.ย. 56
1660
  โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-leaning
10 เม.ย. 56
1540
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ ทต.บรรพตพิสัย
10 เม.ย. 56
1619
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปากรสัญจร หลักสูตร "การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น"
9 เม.ย. 56
2176
  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เม.ย. 56
1904
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และขนาดกลาง
2 เม.ย. 56
1816
  ให้มาชี้แจงการปรับปรุงแผยอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 มี.ค. 56
2346
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556
25 มี.ค. 56
2540
  ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง
11 มี.ค. 56
1713
  จัดสรรงบประมาณประจำปี 2556
8 มี.ค. 56
2287
  แจ้งด่วน ก.อบต.(ก.กลาง)ต้องการขัอมูลด่วน จึงให้อบต.ที่เสนอขอประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง
6 มี.ค. 56
3015

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22