Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 432 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น
25 มิ.ย. 56
1402
  การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
25 มิ.ย. 56
1289
  ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ "การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้หลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน"
21 มิ.ย. 56
1766
  การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
13 มิ.ย. 56
2982
  การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
5 มิ.ย. 56
1356
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
5 มิ.ย. 56
1521
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8
30 พ.ค. 56
3489
  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
28 พ.ค. 56
1793
  เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8
23 พ.ค. 56
3668
  การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง (หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศด่วนภายในวันนี้ครับ)
20 พ.ค. 56
1859
  แจ้งด่วน ผู้ที่มีรายชื่อเรียกรายงานตัว รอบที่ 7 แล้วให้มารับหนังสือรายงานตัว ในวันที่ 30 เม.ย. 56 ที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5
24 เม.ย. 56
4989
  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556
18 เม.ย. 56
1786
  ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15
18 เม.ย. 56
1797
  วิดีทัศน์ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัิติราชการ"
11 เม.ย. 56
1589
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
10 เม.ย. 56
1745
  โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-leaning
10 เม.ย. 56
1630
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ ทต.บรรพตพิสัย
10 เม.ย. 56
1710
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปากรสัญจร หลักสูตร "การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น"
9 เม.ย. 56
2346
  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เม.ย. 56
2022
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และขนาดกลาง
2 เม.ย. 56
1905

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22