Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 401 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
6 ก.พ. 56
1680
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
6 ก.พ. 56
1866
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
31 ม.ค. 56
1513
  ประชาสัมพันธ์งานในอำนาจหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
9 ม.ค. 56
2554
  ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
7 ม.ค. 56
4384
  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
7 ม.ค. 56
3988
  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจปี 2555 เรื่อง "ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู้ประชาคมอาเซียน"
26 ธ.ค. 55
2847
  โครงการฝึกอบรมการตกแต่งรูปและอัพเดทเว็บไซต์
21 ธ.ค. 55
2657
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่และขนาดกลาง
17 ธ.ค. 55
2731
  การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556
12 ธ.ค. 55
2482
  ตัวอย่างวิธีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ลงในระบบสารสนเทศ (E-plan)
12 ธ.ค. 55
2755
  อบต.ที่จะขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปีให้จัดทำแบบวิเคาระห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มาประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง
12 ธ.ค. 55
3501
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
11 ธ.ค. 55
2777
  ประกาศ ก.ท.จ.นครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณท์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2)
7 ธ.ค. 55
2695
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2)
7 ธ.ค. 55
2710
  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ นครสวรรค์มาราธอน ครั้งที่ 1
7 ธ.ค. 55
1959
  ตารางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.
6 ธ.ค. 55
2410
  ตารางการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งผู้บริหารของ อบต.ที่ว่าง
6 ธ.ค. 55
2380
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การเบิกจ่ายตรง และความก้าวหน้าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
6 ธ.ค. 55
2241
  รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก/สอบพนักงานส่วนตำบลให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ประจำปี 2556
4 ธ.ค. 55
2550

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21