Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 480 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1622
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1542
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
27 ม.ค. 57
1523
  ประชุมชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 5 วันที่28-29-30 ม.ค.2557
24 ม.ค. 57
1868
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
2 ม.ค. 57
1782
  สัมมนา อนาคตท้องถิ่นไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
20 ธ.ค. 56
2110
  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
17 ธ.ค. 56
2499
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2556
17 ธ.ค. 56
1852
  เครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
16 ธ.ค. 56
2147
  เปลี่ยนสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในรุ่นที่1
16 ธ.ค. 56
2418
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิีมเติม)
25 พ.ย. 56
2580
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
25 พ.ย. 56
2431
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
20 พ.ย. 56
1978
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มต่อ1)
20 พ.ย. 56
1759
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มต่อ2)
20 พ.ย. 56
1759
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มต่อ3)
20 พ.ย. 56
1717
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในปัจจุบัน และอนาคต" ประจำปี 2556
14 พ.ย. 56
2329
  ขอให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีการระงับเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
14 พ.ย. 56
1898
  การประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2556
12 พ.ย. 56
2368
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
12 พ.ย. 56
2578

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24