Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 402 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  บัญชรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถีคืนคนดีสู่สังคม" วันที่ 19 ก.พ.56
8 ก.พ. 56
1173
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
6 ก.พ. 56
1709
  ถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หรือผู้ดูและระบบ e-plan ทุก อปท.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
6 ก.พ. 56
1900
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7
31 ม.ค. 56
1521
  ประชาสัมพันธ์งานในอำนาจหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
9 ม.ค. 56
2574
  ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
7 ม.ค. 56
4413
  บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
7 ม.ค. 56
3997
  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจปี 2555 เรื่อง "ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู้ประชาคมอาเซียน"
26 ธ.ค. 55
2878
  โครงการฝึกอบรมการตกแต่งรูปและอัพเดทเว็บไซต์
21 ธ.ค. 55
2679
  การปรับระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่และขนาดกลาง
17 ธ.ค. 55
2754
  การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556
12 ธ.ค. 55
2501
  ตัวอย่างวิธีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ลงในระบบสารสนเทศ (E-plan)
12 ธ.ค. 55
2784
  อบต.ที่จะขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปีให้จัดทำแบบวิเคาระห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มาประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง
12 ธ.ค. 55
3529
  ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
11 ธ.ค. 55
2791
  ประกาศ ก.ท.จ.นครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณท์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2)
7 ธ.ค. 55
2728
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2)
7 ธ.ค. 55
2752
  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ นครสวรรค์มาราธอน ครั้งที่ 1
7 ธ.ค. 55
1979
  ตารางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.
6 ธ.ค. 55
2423
  ตารางการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งผู้บริหารของ อบต.ที่ว่าง
6 ธ.ค. 55
2397
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การเบิกจ่ายตรง และความก้าวหน้าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
6 ธ.ค. 55
2252

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21