Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระแก้ว (เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทางเดินรอบสระแก้วด้านใน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:64]
โดย:
วันที่ 4 ม.ค. 61

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางพราราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านเขาทอง - บ้านธารลำไย หมู่ที่ 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:49)(วันที่:15/01/2561)
ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู:73)(วันที่:08/01/2561)
ประกาศ อบต.เนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากข้าว (ผลผลิตผลทางการเกษตร) ม.4 (ดู:67)(วันที่:04/01/2561)
ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหญ่ - บ้านวังไผ่พัฒนาหมู่ที่ 2-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:72)(วันที่:04/01/2561)
ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:137)(วันที่:28/12/2560)