Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศองการบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเคฟซีลเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 0 KB ][ดาวน์โหลด:2391]
โดย:
วันที่ 8 ก.พ. 56

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:36)(วันที่:28/10/2559)
ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ถนนพหลโยธินไปถนนเลี่ยงเมืองถึงโครงการหมู่บ้านมั่นคง (ดู:98)(วันที่:26/10/2559)
ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:97)(วันที่:26/10/2559)
ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองคล่อ ม.3 ครั้งที่ 2 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:83)(วันที่:26/10/2559)
ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านโคกมะขวิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:65)(วันที่:25/10/2559)