Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู:17)(วันที่:7 ก.ค. 58)
ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน (ดู:16)(วันที่:7 ก.ค. 58)
ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง (ดู:14)(วันที่:7 ก.ค. 58)
ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ (ดู:21)(วันที่:7 ก.ค. 58)
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดำรงรักษ์ สอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ดู:11)(วันที่:7 ก.ค. 58)