Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
--- วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ วิมลจิตรสอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลลาดยาว พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ (ดู:36)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ประกาศ รายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคา (ดู:47)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ดู:41)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู:49)(วันที่:24 มี.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 6 สายแหลมตะโกรก ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:46)(วันที่:24 มี.ค. 60)