Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ราคากลาง แอร์ (ดู:91)(วันที่:1 พ.ค. 58)
ประกาศซื้อแอร์ (ดู:75)(วันที่:1 พ.ค. 58)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-256) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 (ดู:72)(วันที่:1 พ.ค. 58)
ราคากลางบ้านนายสวิง เสือเถื่อน (ดู:69)(วันที่:1 พ.ค. 58)
ราคากลางบ้านนายบุญส่ง แก้วม่วง (ดู:70)(วันที่:1 พ.ค. 58)