Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:79)(วันที่:2 ธ.ค. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) (ดู:69)(วันที่:2 ธ.ค. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (ดู:67)(วันที่:2 ธ.ค. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (ดู:59)(วันที่:2 ธ.ค. 59)
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 (ดู:65)(วันที่:2 ธ.ค. 59)