Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (ดู:19)(วันที่:30 ก.ย. 59)
จดหมายข่าวเดือน กันยายน 2559 (ดู:19)(วันที่:30 ก.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:24)(วันที่:30 ก.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:20)(วันที่:30 ก.ย. 59)
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:41)(วันที่:29 ก.ย. 59)