Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 บ้านหนองกระเปียน (ดู:80)(วันที่:21 ต.ค. 59)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ดู:73)(วันที่:21 ต.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 (ดู:66)(วันที่:21 ต.ค. 59)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ทับกฤช (ดู:77)(วันที่:21 ต.ค. 59)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:67)(วันที่:21 ต.ค. 59)