Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู:17)(วันที่:28 พ.ค. 58)
แผ่นพับเกร็ดความรู้การจัดเก็บภาษี (ดู:8)(วันที่:28 พ.ค. 58)
แผ่นพับการป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือน (ดู:5)(วันที่:28 พ.ค. 58)
แผ่นพับการขึ้นทะเบียนรับรับเบี้ยยังชีพสูงอายุและพิการ (ดู:14)(วันที่:28 พ.ค. 58)
แผ่นพับรับมือหมอกควันจากไฟป่า (ดู:11)(วันที่:28 พ.ค. 58)