Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
นัดประชุมสภาอบต.วังน้ำลัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู:203)(วันที่:30 ก.ค. 58)
ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:571)(วันที่:29 ก.ค. 58)
ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:560)(วันที่:29 ก.ค. 58)
ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ดู:543)(วันที่:29 ก.ค. 58)
ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก (ดู:522)(วันที่:29 ก.ค. 58)