Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ติดตามเร่งรัด อปท.ดำเนินงานแผนสารสนเทศ


ให้ทุก อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูบ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา 3 ปี (2551 - 2553) ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน 3 ปี และ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551


วันที่ 10 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดในจังหวัด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูน์เรียนรู้เพื่อการเกษตร บ้านบางประมุง หมู่ที่ 5 (ดู:47)(วันที่:11 ก.พ. 59)
ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ดู:45)(วันที่:11 ก.พ. 59)
ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการงานลงหินคลุกพร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ดู:45)(วันที่:11 ก.พ. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ดู:48)(วันที่:11 ก.พ. 59)
ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตั้น แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:88)(วันที่:10 ก.พ. 59)