Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
7 ก.ค. 58
1445
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ก.ค. 58
1452
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
7 ก.ค. 58
1485
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างนน ค.ส.ล. พร้องรางระบายน้ำ
7 ก.ค. 58
1435
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ประมูลราคาจ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน
7 ก.ค. 58
1428
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุสภาพชำรุด
7 ก.ค. 58
1504
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6 ก.ค. 58
1775
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูบจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
6 ก.ค. 58
1768
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
6 ก.ค. 58
1886
  ประกาศ ทต.พยุหะ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
6 ก.ค. 58
1753
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้าง 10 โครงการ
6 ก.ค. 58
1673
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าคลอรีน
6 ก.ค. 58
1519
  ประกาศ อบต.กลางแดด ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
3 ก.ค. 58
1789
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค พร้อมถุงผ้าบรรจุสิ่งของ ตามโครงการจัดสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาาความเดือดร้อน
3 ก.ค. 58
1819
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
3 ก.ค. 58
1912
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง
2 ก.ค. 58
1920
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
2 ก.ค. 58
1754
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2 ก.ค. 58
1745
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2 ก.ค. 58
1675
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
2 ก.ค. 58
1675