Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาทาสีอัฒจรรย์และอาคารต่างๆในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
29 มิ.ย. 58
1405
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
29 มิ.ย. 58
1468
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 มิ.ย. 58
1872
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 58
1764
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก
25 มิ.ย. 58
1810
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 58
1608
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิท้ศน์
24 มิ.ย. 58
1905
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
24 มิ.ย. 58
1673
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
24 มิ.ย. 58
1665
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ
24 มิ.ย. 58
1702
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
24 มิ.ย. 58
1598
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างจำนวน 8 โครงการ
24 มิ.ย. 58
1446
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
24 มิ.ย. 58
1397
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
24 มิ.ย. 58
1290
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางถนนถ่ายโอน
24 มิ.ย. 58
1374
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ จัดซื้อหัวขับประตูน้ำ
24 มิ.ย. 58
1467
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ
24 มิ.ย. 58
1507
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 มิ.ย. 58
1407
  ประกาศ ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
23 มิ.ย. 58
1888
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 58
1785