Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 มิ.ย. 58
1454
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก
10 มิ.ย. 58
1538
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10 มิ.ย. 58
1595
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
10 มิ.ย. 58
1709
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
10 มิ.ย. 58
1733
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
10 มิ.ย. 58
1685
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยการลงหินคลุก
10 มิ.ย. 58
1550
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
10 มิ.ย. 58
1418
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกผิวทาง
10 มิ.ย. 58
1328
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
10 มิ.ย. 58
1404
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
10 มิ.ย. 58
1327
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้าง จำนวน 16 โครงการ
8 มิ.ย. 58
1787
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ
8 มิ.ย. 58
1797
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการการก่อสร้งรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
8 มิ.ย. 58
1716
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
8 มิ.ย. 58
1706
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
5 มิ.ย. 58
1823
  อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
5 มิ.ย. 58
1670
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ
5 มิ.ย. 58
1590
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง
5 มิ.ย. 58
1681
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 มิ.ย. 58
1609