Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
5 ก.พ. 58
1831
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
5 ก.พ. 58
1491
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1461
  ประกาศ อบต.พระนอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1469
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1453
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
5 ก.พ. 58
1503
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
5 ก.พ. 58
1465
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลอง
5 ก.พ. 58
1501
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
5 ก.พ. 58
1499
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
5 ก.พ. 58
1561
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ก.พ. 58
1515
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
5 ก.พ. 58
1459
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
5 ก.พ. 58
1482
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ
5 ก.พ. 58
1496
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง
4 ก.พ. 58
1824
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
4 ก.พ. 58
1836
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
4 ก.พ. 58
1722
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ออกหนังสือรับรองผลงาน
4 ก.พ. 58
1605
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ออกหนังสือรับรองผลงาน
4 ก.พ. 58
1521
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
4 ก.พ. 58
1517