Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
16 ม.ค. 58
1461
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจำนวน 1 โครงการ
16 ม.ค. 58
1498
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
15 ม.ค. 58
1841
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ม.ค. 58
1957
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
15 ม.ค. 58
1878
  ประกาศ สถจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15 ม.ค. 58
1907
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ
14 ม.ค. 58
1769
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
14 ม.ค. 58
1957
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
14 ม.ค. 58
1915
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ม.ค. 58
1673
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อวัสดุ (หินคลุก) สำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจร
14 ม.ค. 58
1846
  ประกาศ ทม.ชุมแสง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ม.ค. 58
1471
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
14 ม.ค. 58
1482
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
14 ม.ค. 58
1477
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ม.ค. 58
1470
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
13 ม.ค. 58
2778
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลราคาให้เช่าห้องสุขาในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
13 ม.ค. 58
1805
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลราคาใช้เช่าบริการจำหน่ายสินค้าในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองตาคลี
13 ม.ค. 58
1703
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
13 ม.ค. 58
1790
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
13 ม.ค. 58
1754