Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
28 ก.ค. 57
2091
  ทต.หนองบัว แจ้งรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
28 ก.ค. 57
2116
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
28 ก.ค. 57
2171
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคา จำนวน 5 โครงการ
28 ก.ค. 57
2171
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปา
28 ก.ค. 57
2280
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ
28 ก.ค. 57
2060
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่ง
28 ก.ค. 57
2279
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์
28 ก.ค. 57
2190
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางเคพซิล
28 ก.ค. 57
2070
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้่ยว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมฯ
28 ก.ค. 57
2183
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.
28 ก.ค. 57
2074
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุดการศึกษา
25 ก.ค. 57
2610
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
25 ก.ค. 57
2720
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างโครงหลักงคา
25 ก.ค. 57
2652
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
25 ก.ค. 57
2350
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
25 ก.ค. 57
2305
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
25 ก.ค. 57
2240
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนและวัสดุการศึกษา
25 ก.ค. 57
2122
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
25 ก.ค. 57
2226
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25 ก.ค. 57
2212