Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว เรื่อง สอบราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มี.ค. 56
3257
  ประกาศ ทต.ไพศาลี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
18 มี.ค. 56
2795
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเินินพลวง ม.4,13 บ้านเนินพลาง,เนินสาน ตำบลหนองกลับ
18 มี.ค. 56
3096
  ประกาศ อบต.พระนอน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุกการศึกษา
18 มี.ค. 56
2824
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลบางมะฝ่อ
18 มี.ค. 56
2794
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ ยางแอสฟัลท์ CMS-2h
18 มี.ค. 56
2952
  ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มี.ค. 56
2687
  ประกาศ อบต.วังข่อย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2
18 มี.ค. 56
2641
  ประกาศ อบต.วังข่อย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ม.5
18 มี.ค. 56
2534
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
18 มี.ค. 56
2706
  ประกาศ อบต.แม่เปิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
18 มี.ค. 56
2601
  ประกาศ อบต.หนองกลับ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ)
18 มี.ค. 56
2758
  ประกาศ ทต.ไพศาลี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
18 มี.ค. 56
2594
  ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3(ครั้งที่2)
18 มี.ค. 56
2518
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มี.ค. 56
2580
  ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลพยุหะ
18 มี.ค. 56
2798
  ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (ครั้งที่2)
18 มี.ค. 56
2603
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายจากระบบอนาล็อกเป็นกึ่งดิจิตอล
18 มี.ค. 56
2815
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
2907
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้้ยว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับและอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
2821