Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
18 มี.ค. 56
2860
  ประกาศ อบต.แม่เปิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
18 มี.ค. 56
2740
  ประกาศ อบต.หนองกลับ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ)
18 มี.ค. 56
2923
  ประกาศ ทต.ไพศาลี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
18 มี.ค. 56
2784
  ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3(ครั้งที่2)
18 มี.ค. 56
2682
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 มี.ค. 56
2749
  ประกาศ อบต.พยุหะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลพยุหะ
18 มี.ค. 56
2980
  ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (ครั้งที่2)
18 มี.ค. 56
2807
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายจากระบบอนาล็อกเป็นกึ่งดิจิตอล
18 มี.ค. 56
2959
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
3111
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้้ยว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับและอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
2981
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ หมู่ที่ 1,2 (ระยะที่1) ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
18 มี.ค. 56
3765
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายจากระบบอนาล็อกเป็นกึ่งดิจิตอล
18 มี.ค. 56
2860
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
2861
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง สอบราคา้จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับและอุปกรณ์
18 มี.ค. 56
3020
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสถ.สายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ หมู่ที่ 1,2 (ระยะที่1) ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
18 มี.ค. 56
3096
  ประกาศ อบต.ฆะมัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 โครงการ
18 มี.ค. 56
3059
  ประกาศ อบจ.นว. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
18 มี.ค. 56
2938
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกลี่ยดิน (รถมอเตอร์เกรดเดอร์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 มี.ค. 56
4259
  ประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
5 มี.ค. 56
3517