Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2555 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ดอนคา
24 ม.ค. 55
6970
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นครสวรรค์ออก
24 ม.ค. 55
6534
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-Auction) อบต.สุขสำราญ
24 ม.ค. 55
6045
  ประกาศ การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นครสวรรค์ตก
8 พ.ย. 54
7208
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงเว็บไซต์
3 พ.ย. 54
6215
  การเลื่อนวันขายแบบ,วันยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์,วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิเสนอราคา,วันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ต.ค. 54
6325
  ขอความร่วมมือประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ต.ค. 54
5692
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงเว็บไซต์
31 ต.ค. 54
5531
  ส่งประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง อบต.หนองกลับ
14 ก.ย. 54
7735
  ขอความร่วมมือประกาศการประมูลจ้างสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี
14 ก.ย. 54
6097
  ประกาศการประมูลจ้าง สำนังานเทศบาลตำบลหนองบัว
14 ก.ย. 54
6443
  ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ประกาศการประมูลจ้าง ต.ห้วยหอม
14 ก.ย. 54
6196
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-Auction)
14 ก.ค. 54
7132
  ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 54
17079
  แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอีเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 54
16133
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ้างตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) อุดหนุนเฉพาะกิจ โดยวิธีการประมูลด
16 มิ.ย. 54
17300
  สอบราคาจ้่างโครงการของ อบต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
12 พ.ค. 54
10609
  ประกาศสอบราคาจ้่างโครงการ 5 โครงการ
19 ส.ค. 52
10799
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ 2 โครงการ
17 ก.ค. 52
10265
  สอบราคาจ้างเหมา 7 โครงการ
17 ก.ค. 52
9577