Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 59
1441
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ถนนพหลโยธินไปถนนเลี่ยงเมืองถึงโครงการหมู่บ้านมั่นคง
26 ต.ค. 59
1335
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ต.ค. 59
1345
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองคล่อ ม.3 ครั้งที่ 2 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 ต.ค. 59
1356
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านโคกมะขวิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ต.ค. 59
1142
  ประกาศ อบต.พระนอน ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ - บ้านเนินสามัคคี และบ้านใหม่ - บ้านไร่ - วัดราษฎร์บำรุง ม. 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๖๐
25 ต.ค. 59
1209
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองบัวงาม ม.7
25 ต.ค. 59
1148
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านรังย้อย ม.7 ต.ห้วยถั่วเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ต.ค. 59
1083
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 บ้านหนองกระเปียน
21 ต.ค. 59
1444
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล - บ้านหนองคล้า ม. 7 บ้านหนองปลาไหล ต.ด่านช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๖๐
20 ต.ค. 59
1302
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากดง - บ้านใหม่ - ทุ่งนาดี ม.4 บ้านทุ่งท่าเสา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๖๐
20 ต.ค. 59
1211
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (โต๊ะเขียวอเนกประสงค์) จำนวน 21 ชุด
20 ต.ค. 59
1302
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
20 ต.ค. 59
1394
  ประกาศ อบต.ตาขีด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจำนวน 2 โครงการ
20 ต.ค. 59
1297
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นว.๓๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลย ๑๑๗ บ้านเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ม.๑,๒)
20 ต.ค. 59
1117
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 59
1086
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลตำบลหนองเบน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 59
955
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เลื่อนวันขายแบบวันยื่นซองและวัดเปิดซอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
19 ต.ค. 59
1121
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามภารกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
19 ต.ค. 59
1140
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
19 ต.ค. 59
1120