Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ แจ้างให้รับเงินประกันสัญญาคืน
21 มี.ค. 59
2081
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL ม.3 บ้านเขาใหญ่
21 มี.ค. 59
1969
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
17 มี.ค. 59
2166
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระสังข์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 มี.ค. 59
1965
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
17 มี.ค. 59
1919
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น ม.14 หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ถึงคลองโพธิ์
17 มี.ค. 59
2045
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ ม.8
17 มี.ค. 59
2045
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสายนานางสวัสดิ์ และวางท่อระบายน้ำพร้อมยกระดับถนนลงหินคลุก ม.7 และ ม.10 พร้อมวางท่อ คสล.
17 มี.ค. 59
1904
  ประกาศ อบต.ดอนคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 บ้านดอนคา (สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค. 59
2015
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบแสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายจำนวน 24 ชุด พร้อมติดตั้ง
16 มี.ค. 59
1933
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 ต.เนินขี้เหล็ก เชื่อมต่อ ต.บ้านไร่
16 มี.ค. 59
1923
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน เชื่อมต่อ ต.ระบำ อ.ลานสัก
16 มี.ค. 59
1819
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย เชื่อมต่อ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษณบุรี
16 มี.ค. 59
1816
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.8 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง เชื่อมต่อ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
16 มี.ค. 59
1705
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.11 ต.แม่เล่ย์ เชื่อมต่อ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์
16 มี.ค. 59
1697
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 ต.วังม้า เชื่อมต่อ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว
16 มี.ค. 59
1822
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16 มี.ค. 59
1686
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อของรางวัลตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
16 มี.ค. 59
1668
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ม.10 ต.สร้อยทอง เชื่อมต่อ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี
16 มี.ค. 59
1876
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.8 ต.หนองกลับ เชื่อมต่อ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
16 มี.ค. 59
1818