Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ แจ้งผลการพิจารณาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
1677
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
8 ต.ค. 58
1663
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
8 ต.ค. 58
1771
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
8 ต.ค. 58
1593
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สแบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
8 ต.ค. 58
1635
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ แจ้งให้รับเงินประกันสัญญาคืน
8 ต.ค. 58
1642
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบล
8 ต.ค. 58
1565
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
7 ต.ค. 58
1882
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
7 ต.ค. 58
1976
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง
7 ต.ค. 58
1969
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL
6 ต.ค. 58
1809
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
6 ต.ค. 58
1871
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
6 ต.ค. 58
1896
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกเป็นถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ต.ค. 58
1892
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
6 ต.ค. 58
2018
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
5 ต.ค. 58
1751
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
5 ต.ค. 58
1708
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
5 ต.ค. 58
1638
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต
5 ต.ค. 58
1685
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนปิวจราจร cape seal
5 ต.ค. 58
1673