Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
18 ส.ค. 58
1416
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 ส.ค. 58
1587
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
18 ส.ค. 58
1855
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
18 ส.ค. 58
1571
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
18 ส.ค. 58
1544
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
18 ส.ค. 58
1343
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 ส.ค. 58
1364
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
18 ส.ค. 58
1479
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ส.ค. 58
1671
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ
17 ส.ค. 58
1700
  ประกาศ ทต.พยุหะ ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง
14 ส.ค. 58
1849
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
14 ส.ค. 58
3288
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อถังขยะ
14 ส.ค. 58
1602
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
14 ส.ค. 58
1808
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
14 ส.ค. 58
1592
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยตาดำ
14 ส.ค. 58
1478
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย
14 ส.ค. 58
1346
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย
14 ส.ค. 58
1420
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย
14 ส.ค. 58
1465
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
14 ส.ค. 58
1402