Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดรายงานทางการเงิน : เอกสารทั้งหมด
จำนวนเอกสาร 1610 รายการ
 
หัวข้อเอกสาร
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.นครสวรรค์   3 ม.ค. 61 31
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.อุดมธัญญา   3 ม.ค. 61 7
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (Matching Fund) อบต.ห้วยร่วม   3 ม.ค. 61 7
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 เดือนมก   21 ธ.ค. 60 68
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)   21 ธ.ค. 60 32
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 2   21 ธ.ค. 60 27
  บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเพิ่มเติม   15 ธ.ค. 60 287
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา   27 พ.ย. 60 66
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.นครสวรรค์   21 พ.ย. 60 126
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ห้วยหอม   20 พ.ย. 60 30
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ห้วยร่วม   15 พ.ย. 60 30
  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทน.นครสวรรค์   15 พ.ย. 60 82
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2560   9 พ.ย. 60 142
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี   2 พ.ย. 60 75
  เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อค่าใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนสำหรับากรจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   2 พ.ย. 60 39
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   31 ต.ค. 60 141
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 ต.ค. 60 136
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560   30 ต.ค. 60 85
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)   30 ต.ค. 60 75
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา   30 ต.ค. 60 61