ข่าวประชาสัมพันธ์
คำกล่าวพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 Big Cleaning Day นครสวรรค์ เมืองสะอาดปราศจากขยะ
1 ธันวาคม 2558