ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี
5 กรกฎาคม 2559
ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาคลี