ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
30 เมษายน 2561

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมือง ทุกแห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ