ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดจ้างโครงการงานขุดลอกเหมืองสายจากถนน (ทางหลวงแผ่นดิน 3220) - ถึงประปาหนองทรายเหนียว หมู่ที่ 7 ตใเนินกว้าว อ.โกรกพระ จ. นครสวรรค์
1 มิถุนายน 2561

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์/ท้องถิ่นอำเภอโกรกพระ