ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายจากบ้านนายพวง - ถึงหนองทับม้า หมู่ที่ 3 ตใเนินกว้าว อ.โกรกพระ จ. นครสวรรค์
1 มิถุนายน 2561

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์/ท้องถิ่นอำเภอโกรกพระ