หนังสือราชการ
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561
13 มิถุนายน 2561

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง