หนังสือราชการ
หารือการบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา
14 มิถุนายน 2561

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรค์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง