หนังสือราชการ
การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
14 มิถุนายน 2561

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ