ติดต่อ อบต.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000