ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 123 รายการ

วันท้องถิ่นไทย จังหวัดนครสวรรค์ 18 มีนาคม 2561 (ดู : 335)

วันท้องถิ่นไทย จังหวัดนครสวรรค์ 18 มีนาคม 2561

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการดำเนินการทางวินัย (ดู : 146)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการ ดำเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค...

สัมมนาเชิงวิชาการสรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๔ (ดู : 156)

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสรุปผลการปฏิบัติงานและมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่น

พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู : 145)

พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรลงจากพระ...

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 186)

ระเบียบวาระการประชุมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พ....

การพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.นครสวรรค์ (ดู : 187)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์ (ดู : 110)

ณ วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง 2 ตุลาคม 2560

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ดู : 117)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ (ดู : 102)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาค...

ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำ (ดู : 136)

ท่านท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อบต.กลางแดด อบต.หัวถนน ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำ ที่ อบต.ท่าตะโก

การร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ดู : 152)

ประชุมกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมราชสีห์

ประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ (ดู : 84)

ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

ไปที่หน้า