Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กำหนดตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์บริหารส่วนตำบล และกำหนดตรวจประเมินการปรับระดับตำแหน่งผู้บริหาร เปิดดูได้ที่ หนังสือสั่งการ
  นครสวรรค์ ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยสุโขทัย
เป็นราชธานี โดยปรากฏในหลักศิลาจารึกว่า "เมืองพระบาง" ตามชื่อพระพุทธรูป
สำคัญคือ พระบาง ซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ที่เมืองนี้ชั่วคราว ในสมัยรัชกาลที่ 1
เมืองเดิมนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หลังตลาดปากน้ำโพ เป็นเมือง
ปราการอยู่บนยอดเขา หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ได้ชื่อเมืองตามลักษณะที่ตั้งว่า
เมืองชอนตะวัน ต่อมาแผ่นดินฝั่งตะวันตกงอกยื่นไปในแม่น้ำมากขึ้นจนชาวเมือง
ขาดแคลนน้ำ จึงพากันอพยพไปฝั่งตะวันออกใต้เมืองเก่าราว 8 กม.
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ย้ายกลับไปยังฟากตะวันตก
และตั้งเป็นมณฑลนครสวรรค์ขึ้น มีเมืองในปกครอง 8 เมือง จนกระทั่งสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
พ.ศ. 2476 จึงได้ยุบเลิกมณฑล นครสวรรค์จึงมีฐานะเป็นจังหวัด

นครสวรรค์ เร่งปฏิบัติการทำฝนหลวง หลังท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวย มา1-2 วัน เผยปฏิบัติการขึ้นบินไปแล้ว 343 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวงไปแล้ว 269 ตัน (ดู: 0)